جهت اطلاع از قیمت و نحوه مصرف و ترکیبات هر کود روی ادامه مطالب کلیک کنید

خرید گوگرد مایع کشاورزی

گوگرد مایع پایه پتاسیم

گوگرد مایع آلی سه کاره

گوگرد سوسپانسیون

گوگرد سوسپانسیون

گوگرد مایع وتابل

گوگردآلی گرانوله

کود آلی + گوگرد+ماکرو

ماکرو کامل گوگردی

ماکرو کامل گوگردی

ماکرو کامل آلی گوگردی

خرید کود باردهی

کود آلی مخصوص زعفران

کود آلی مخصوص فضای سبز

NPK+پتاس آلی گوگردی

NPK+گوگرد+پلت مرغی

کود آلی مخصوص زعفران

کود آلی مخصوص فضای سبز

نیترات کلسیم۲۳%

کود میکرو و ریز مغذی

سولفات منگنز

سولفات منیزیم

سولفات مس

سولفات آهن

سولفات روی

کود میکرو مایع

کود میکرو مایع

ماکرو گوگردی

NPK+گوگرد۳۰%

کود حیوانی و دامی

کود پلت مرغی

کود پلت مرغی

کود پلت مرغی آلی

کود پلت مرغی +مواد آلی

کود مایع مرغی

کود مایع مرغی

کود مرغی آلی

کود مرغی آلی

هیومیک اسید و مکمل رشد

میکروارگانیسم تیوباسیلوس

تیوباسیلوس

هیومیک اسید پودری

هیومیک اسید پودری

هیومیک اسید مایع

هیومیک اسید مایع

کلات آهن

کلات آهن