نمایش 1 نتیجه (ها)
خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان

خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان

خواص گوگرد آلی در تقویت و عملکرد درختان به عنوان یک عنصر غذایی مورد بررسی قرار خواهیم داد.همه ما کم و بیش با گوگرد تا حدودی به عنوان یک عنصر غذایی آشنا هستیم و از مزایایی آن مانند دفع آفاتی هوازی و خاکزی و کنترل بیماری های قارچی و نیز اصلاح کننده خاک و کاهش …

تماس با ما