نمایش 1 نتیجه (ها)
ش باردهی آفتابگردان با گوگرد مایع آلی

افزایش باردهی آفتابگردان با گوگرد مایع آلی

افزایش باردهی آفتابگردان به تعداد دانه ها و درشتی دانه و وزن هر دانه (پوک و یا پر بودن) آنها مربوط می شود.یعنی اگر بتوانیم که دانه های بیشتر و پر تر داشته باشیم میزان برداشت ما نیز بیشتر خواهد شد.برخی از عناصر هستند که به عنوان کود پایه برای برخی از محصولات هستند.کودهای که …

تماس با ما