نمایش 3 نتیجه (ها)
مزیت مصرف گوگرد به جای سموم در کشاورزی

۴ مزیت مصرف گوگرد به جای سموم در کشاورزی

مزیت مصرف گوگرد به جای سموم برای مقابله با برخی از آفات چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است و نتایج امیدوار کننده ای را شاهد بوده ایم.یک از اقداماتی که برای تولید محصولات ارگانیک و سالم مورد نیاز است کاهش مصرف سموم در کشاورزی می باشد.مطالعات و بررسی ها نشان داده که …

محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع برای دفع آفات پسیل با هزینه کمتر نسبت به سم یک راهکار عملی و موثر می باشد که در باغات پسته کرمان در دو سال پیاپی بسیار نتیجه بخش بوده است.محلول پاشی با گوگرد مایع آلی به عنوان یک راه حل پیش گیری می باشد که دفع آفات مانند پسیل و …

کاربرد گوگرد مایع به جای سموم

کاربرد گوگرد مایع به جای سموم

کاربرد گوگرد مایع به جای سموم به دلیل خاصیت طبیعی خود گوگرد می باشد.در واقع گوگرد آلی که برای کشاورزی مصرف می کنیم در کنار مزایایی بی شمار آن دفع آفات از محصول و کنترل بیماری های قارچی را نیز خواهیم داشت.اما کاربرد گوگرد مایع صرفا فقط برای دفع آفات نمی باشد.بلکه کاربرد اصلی گوگرد …

تماس با ما