نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر فوق العاده گوگرد مایع برای زنجرک خرما

تاثیر فوق العاده گوگرد مایع برای زنجرک خرما

گوگرد مایع برای زنجرک خرما به عنوان یک راه پیش گیری و یا مقابله با این آفت توصیه می شود. گوگرد مایع به صورت طبیعی هم می تواند به عنوان یک سم طبیعی و ارگانیک آفات را دفع و یا کنترل نمایید و هم می توان به عنوان یک عنصر غذایی باعث افزایش میزان عناصر …

تماس با ما