نمایش 1 نتیجه (ها)
موثرترین کود برای سیر کدام است؟

موثرترین کود برای سیر کدام است؟|پرسان کود

کدام کود برای سیر تاثیر بیشتری را دارد؟کودهای npk و یا ماکروی کامل و کودهای حیوانی می توانند در رشد و افزایش محصول به ما کمک نمایند.اما به توجه به تجربیات سیر کاران در مناطق مختلف کشور نشان می دهدکه  ۲ نوع کود برای سیر بیشترین تاثیر را در کیفیت محصول و افزایش باردهی و …