نمایش 1 نتیجه (ها)
نحوه مصرف گوگرد در باغات و مزارع

نحوه مصرف گوگرد در باغات و مزارع

نحوه مصرف گوگرد در باغات به دو روش محلول پاشی و آبیاری می باشد.اما اینکه به کدام روش باید مصرف شود به نوع گوگرد (پودری، مایع) شما بستگی دارد.در کل اگر برای افزایش باردهی و تقویت درختان میخواهید و اصلاح خاک و افزایش جذب عناصر غذایی قطعا به روش آبیاری باید مصرف شود.اگر برای دفع …