نمایش 1 نتیجه (ها)

خرید اسید هیومیک مایع با کیفیت

خرید اسید هیومیک مایع نه تنها بر عملکرد کودها و سموم تاثیر دارد بلکه بر عملکرد درختان و خاک نیز تاثیرات بسزای دارد.میزان تاثیرات اسید هیومیک به عناصر داخل آن و درصد هوموس موجود در آن دارد.اسید هیومیک مایع از هیومیک خشک استخراج می شود و هیومیک خشک نیز از زغال سنگ معدنی در معادن …