نمایش 1 نتیجه (ها)
6 تاثیر خاص هیومیک اسید برای ذرت(زمان و طریقه مصرف)

۶ تاثیر خاص هیومیک اسید برای ذرت(زمان و طریقه مصرف)

هیومیک اسید برای ذرت ۳ تاثیر مهم و اساسی را خواهد داشت.البته این تاثیرات به صورت غیر مستقیم است زیرا هیومیک بیشترین تاثیر را بر روی خاک و عناصر غذایی داشته که در نهایت به افزایش جوانه زنی بهتر و ریشه زایی بذر و دانه بندی و افزایش توده خشک ساقه خواهد شد.هر چند ماده …

تماس با ما