نمایش 1 نتیجه (ها)

نقش گوگرد مایع آلی برای کاهو در افزایش برداشت در هکتار

گوگرد مایع آلی برای کاهو می توان به عنوان یک کود اصلی در کنار عناصر غذایی مصرف شود.زیرا گوگرد مایع آلی دارای عناصر و مواد غذایی می باشد که محصول شما را به شدت رشد خواهد داد.لازم است بدانید نه تنها برای محصول بلکه برای خاک و دفع آفات و حشرات از مزرعه شما نیز …

تماس با ما