نمایش 1 نتیجه (ها)
دفع آفات با کود گوگرد آلی مایع

دفع آفات با کود گوگرد آلی مایع

کود گوگرد آلی مایع یکی از بهترین گزینه های در بین عناصر کشاورزی برای دفع آفات می باشد.هم برای آفات هوازی به صورت محلول پاشی و هم برای آفات خاکزی به صورت کود آبیاری قابل مصرف می باشد.گوگرد آلی یک عنصر غذایی می باشد که مهمترین مصرف آن برای افزایش عملکرد درختان و گیاهان و …

تماس با ما