نمایش 1 نتیجه (ها)
محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع برای دفع آفات پسیل با هزینه کمتر نسبت به سم یک راهکار عملی و موثر می باشد که در باغات پسته کرمان در دو سال پیاپی بسیار نتیجه بخش بوده است.محلول پاشی با گوگرد مایع آلی به عنوان یک راه حل پیش گیری می باشد که دفع آفات مانند پسیل و …

تماس با ما