نمایش 3 نتیجه (ها)
محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع و دفع آفات پسیل

محلول پاشی گوگرد مایع برای دفع آفات پسیل با هزینه کمتر نسبت به سم یک راهکار عملی و موثر می باشد که در باغات پسته کرمان در دو سال پیاپی بسیار نتیجه بخش بوده است.محلول پاشی با گوگرد مایع آلی به عنوان یک راه حل پیش گیری می باشد که دفع آفات مانند پسیل و …

نحوه و زمان محلول پاشی گوگرد مایع

نحوه و زمان محلول پاشی گوگرد مایع

محلول پاشی گوگرد مایع آلی مزیت مهم و کاربردی برای درختان و مزارع شما خواهد داشت.اولین مزیت محلول پاشی گوگرد مایع آلی آن است که برای دفع کردن آفات احتمالی و مهار برخی از بیماری های قارچی مفید می باشد و دومین مزیت آن ،موجب افزایش مقاومت محصول در برابر برخی از تنش های احتمالی …

دفع آفات با کود گوگرد آلی مایع

دفع آفات با کود گوگرد آلی مایع

کود گوگرد آلی مایع یکی از بهترین گزینه های در بین عناصر کشاورزی برای دفع آفات می باشد.هم برای آفات هوازی به صورت محلول پاشی و هم برای آفات خاکزی به صورت کود آبیاری قابل مصرف می باشد.گوگرد آلی یک عنصر غذایی می باشد که مهمترین مصرف آن برای افزایش عملکرد درختان و گیاهان و …

تماس با ما